Samen voor een crisisvrij Nederland
Menu
www.Geldt.nl
Geldt.nl
Helpt de politiek ons, doen de banken dat? Of doen we het heel anders? www.Geldt.nl

Algemene Voorwaarden

Gelieve onderstaande algemene voorwaarden met betrekking tot deze website aandachtig te lezen:

 

DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN ZODAT U DEZE VOORWAARDEN VOORAFGAANDELIJK AAN IEDER GEBRUIK DIENT NA TE LEZEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

 

ALGEMEEN

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website(s) uitgebaat door CrisisVerzet, met de domeinnaam www.CrisisVerzet.nl alsook alle websites en/of subsites en/of webpagina’s die door CrisisVerzet werden, worden of in de toekomst zouden worden ontwikkeld (hierna genoemd de “Website”). Zij regelen de rechtsverhouding tussen CrisisVerzet en de gebruiker van de Website (hierna genoemd de “gebruiker”), met uitsluiting van enige andere wettelijke of contractuele bepalingen.

Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht van het land waarin de Website wordt bezocht of gebruikt, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden niet beïnvloeden.

CrisisVerzet behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden.

 

TOEGANG TOT DE WEBSITE

CrisisVerzet stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

 

INTELLECTUELE RECHTEN

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van CrisisVerzet.

De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of CrisisVerzet. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

De gebruiker verbindt zich ertoe om geen foto’s of andere informatie aan te wenden op de Website die de intellectuele eigendom zijn van derden (auteursrecht, copyright of andere intellectuele rechten). Desgevallend zal de gebruiker dergelijke toestemming dienen voor te leggen op eerste verzoek van CrisisVerzet of één van haar partners. De gebruiker zal CrisisVerzet of diens partners vrijwaren voor de schadelijke gevolgen die derden zouden ondervinden doordat hun foto zonder hun toestemming op de Website als ook op andere websites aan wie de foto’s worden doorgegeven wordt gepubliceerd.

De gebruiker is alleen aansprakelijk voor het plaatsen van foto’s of data die de (intellectuele) rechten van derden zouden schenden, en verbindt zich tot integrale vrijwaring van CrisisVerzet of diens partners.

Door het eenvoudig plaatsen van afbeeldingen en/of berichten op de Website draagt de gebruiker alle intellectuele rechten die hij op deze data zou hebben onherroepelijk en definitief over aan CrisisVerzet, die vrij is om over deze data vrij te beschikken en desgevallend voor al dan niet commerciële doeleinden aan te wenden of over te dragen aan derden. De gebruiker verzaakt bovendien uitdrukkelijk aan het instellen van enige vordering tegen CrisisVerzet met betrekking tot de morele rechten op de geplaatste data. Dit geldt ook indien het profiel van de gebruiker wordt verwijderd, ongeacht de reden daarvan.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De Website is een eenvoudig platform waarop gebruikers met een profiel contacten kunnen uitwisselen, zonder dat CrisisVerzet op enige wijze aansprakelijk is voor de inhoud van de berichten of afbeeldingen die door de gebruikers op de Website worden geplaatst of onderling uitgewisseld.

De gebruiker is alleen aansprakelijk voor alle berichten of afbeeldingen die hij op de Website plaatst, en hij verbindt zich ertoe desgevallend CrisisVerzet en diens partners te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden hieromtrent.

CrisisVerzet is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de Website en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden. De informatie, producten en diensten die de Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden bevatten. CrisisVerzet biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie die op de Website wordt aangeboden.

CrisisVerzet is niet aansprakelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, schade aan hardware of software van de gebruiker) als gevolg van het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de technische werking of onbeschikbaarheid, virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien CrisisVerzet gewaarschuwd werd voor deze schade. De gebruiker doet bovendien afstand van elke vordering dienaangaande.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze voorwaarden zijn algemene voorwaarden en dienen te worden aangevuld door specifieke voorwaarden zoals het privacy-beleid van CrisisVerzet, die er integraal deel van uitmaken.

U kan kennis nemen van ons privacybeleid door hier te klikken.

 

Categorieën
Geldt.nl Ondernemers lopen warm voor: www.Geldt.nl
12 provincies, 1 doel
12 provincies, 1 doel